•  

Realizácia

Naša firma zabezpečuje komplexné obnovy bytových domov od zateplenia fasády, podhľadov a stien vo vnútri domu cez sanáciu loggií, montáž a dodávku plastových okien až po zateplenie striech a iných dokončovacích prác pri komplexných obnovách bytoviek.

V súvislosti s realizáciou zabezpečujeme aj:

  • vybavenie stavebného povolenia
  • inžiniersku činnosť
  • likvidáciu odpadov, vybúranú suť a hmoty zo stavby likvidujeme priebežne. Naša firma vlastní kontajnery na suť, pričom na vývoz sute a likvidáciu odpadov máme zmluvne dohodnutý subjekt – firmu Kosit .
  • kolaudáciu stavebného diela a jeho častí
  • v zmysle stavebného zákona je stavba vedená počas celej doby realizácie odborne spôsobilou osobou – stavbyvedúcim
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na stavbe , počas doby realizácie diela našou firmou
  • vo vlastnej réžii zabezpečujeme montáž, demontáž závesných lávok, vrátane revízie závesných lávok
  • vo vlastnej réžii vyrábame a dodávame klampiarske výrobky
  • vo vlastnej réžii vyrábame a dodávame zámočnícke konštrukcie, zábradlia a iné atypické konštrukcií ako prístrešky a pod.