•  

Referencie

Komplexná obnova byt. domov

Rok 2016

 • Obnova bytového domu na ulici Gerlachovská č. 21,23 a 25 v Košiciach
  Zateplenie obvodového plášťa
  Zateplenie strechy
  Zateplenie stropu na prízemí a výmena okien v spoločných priestoroch
  Hydraulické vyregulovanie - zmena prednastavenia termoregulačných ventilov
  Odstránenie systém. porúch balkónov a zateplenie balkónov na východnej strane
  Elektroinštalácia
 • Odstránenie systém. porúch BD na ul. Budapeštianska č. 2,4 Košice
  Zateplenie strechy a nová hydroizolácia
  Zateplenie podhľadov nad prízemím
  Projekt na hydraulické vyregulovanie ÚK
  Odstrán. systém.porúch obvod.spínan. panelov a zateplenie obvodových stien
  Odstránenie systémových porúch loggií na juhozápad.strane BD
  Odberné elektrické zariadenie - výmena hlavných domových vedení
  Výmena spodných rozvodov SV, TÚV, cirkulácie TÚV a plynu
  Výmena zvislých rozvodov SV, TÚV, cirkulácie TÚV, kanalizácie a plynu
  Výmena vchodových dverí a stavebné úpravy v SP bytového domu
  Odkvapový chodník
  Ostatné
 • Obnova bytového domu Lomonosovova č. 28, 30, Košice
  Zateplenie fasády
  Zateplenie soklovej časti fasády
  Zateplenie strechy
  Odkvapový chodník
  Zateplenie vnútorných konštrukcií
  Úprava bleskozvodu
  Sanácia loggií
  Výmena okien a dverí spoločných priestorov
  Výmena vnútorných dážďových zvodov
  Ostatné
 • Iná modernizácia bytového domu Ladožská 14 v Košiciach
  Dlažby 1-10 NP + rekonštrukcia zadného ramena schodiska - exteriér
  Maľba spoločných priestorov 1-10 NP + 1.PP
  Prístrešok pre predný vchod
 • Zateplenie strešného plášťa BD Čordákova 19,21 Košice
  Zateplenie strechy
  Bleskozvod
 • Strešný svetlík - Bytový dom Považská 14
  Demontáž starého, výroba a dodávka nového strešného svetlíka z AL profilov
 • Bytový dom Talinská 7, 8
  Tmelenie panelových špár
  Tmelenie šácht a strojovni

Rok 2015

 • Obnova obalových konštrukcií Dénešova 45,47, Košice
  Zateplenie strechy
  Ostatné - zateplenie stropov
  Odkvapový chodník
  Zateplenie obvodového plášťa
  Sanácia loggií
 • Významná obnova bytového domu KS T 08 ul. Turgenevova č.16,18,20, v Košiciach
  Zateplenie západnej fasády B2
  Zateplenie východnej steny B2
  Zateplenie časti južnej štítovej steny B2
  Zateplenie strechy B2
  Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií B2
  Výmena výplní otvorov B2
  Sanácia loggií B2
  Oprava vonkajších predsadených schodísk B2
  Vonkajšia stena OK konštrukcia + výplň CETRIS - bytového domu T08B - B2
  Oprava vnútorných podláh chodieb, schodísk a vestibulu B2 (alt. AL lišta)
 • Významná obnova bytového domu KS T 08 ul. Turgenevova č. 22, 24 v Košiciach
  Zateplenie západnej steny B1
  Zateplenie južnej štítovej steny B1
  Zateplenie časti severnej štítovej steny B1
  Zateplenie východnej fasády B1
  Zateplenie strechy B1
  Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií B1
  Výmena výplní otvorov B1
  Sanácia loggií B1
  Oprava vonkajších predsadených schodísk B1
  Oprava vnútorných podláh chodieb, schodísk a vestibulu B1 (alt. AL lišta)
 • Obnova obalových konštrukcií bytového domu ŠPORTOVÁ 9 - GELNICA
  Zateplenie fasády
  Zateplenie stropu a stien vo vstupných priestoroch 1.NP
  Zateplenie strešného plášťa
  Odstránenie systémových porúch - sanácia loggií alt. hliník. zábradlie
  Montáž a dodávka nového strešného svetlíka
  Úprava bleskozvodu
  Ostatné - sušiaky na prádlo, presklenie loggií
 • BD na Talinskej 9 - Rekonštrukcia schodiskového priestoru
  Maľba spoločných priestorov a montáž keramických soklíkov
 • Hydroizolácia strechy BD Talinská 9 Košice
  Hydroizolácia celej strechy vrátane strojovne výťahov bez zateplenia

Rok 2014

 • BD Lidické námestie č. 5
  Odstránenie systémových porúch a zateplenie BD
  Prikotvenie panelov a povrch. Úprava fasády štít. Stien zateplením
  Odstránenie systémových porúch loggií
  Úpravy bleskozvodu na fasáde
  Výmena brán + striešky
  Zateplenie sokla a okapový chodník
  Zateplenie strechy
  Výmena nášľapnej vrstvy v SP bez schodiska
 • BD Straková 1,2,3
  Zateplenie strechy
  Pretmelenie špár pod plechovaním balkónov
 • BD Jenisejská 20
  Odstránenie systémových porúch loggií
  Zateplenie obvodových panelov - západná strana
  Zateplenie obvodových panelov - východná strana
  Zateplenie štítových obkladových panelov na severnej a južnej stene
  Zateplenie strechy
  Zateplenie podhľadu
  Úprava vnútorných priestorov
  Odberné elektr. Zariadenie - výmena hlavných domových vedení
  Rekonštrukcia osobného výťahu, vr. Rekonštr. Šachty a stav. Prác na výťah. Zariadení
 • BD Zupkova 10
  Sanácia loggií
  Fasáda
  Výmena pivničných okien
  Zateplenie strechy
  Odkvapový chodník
  Úprava bleskozvodu
  Výmena vchodových dverí
 • BD Stálicova č. 3
  Zateplenie fasády
  Zateplenie spoločných priestorov
  Výmena okien v spoločných priestoroch
  Hydroizolácia strechy a zateplenie medzistrešného priestoru
  Úprava bleskozvodu do chráničky
  Hydraulické vyregulovanie ÚK
  Prikotvenie štítov
  Sanácia logií
 • BD Hronská č. 9
  Zateplenie fasády
  Zateplenie strechy
  Zateplenie spoločných priestorov
  Výmena okien a dverí spoločných priestorov
  Odkvapový chodník
  Bleskozvod - úprava
  Projektová dokumentácia na hydraulické vyregulovanie ÚK
  Sanácia logií
  Výmena výťahu
  Prístrešok
  Stavebná časť k výmene výťahu

Rok 2013

 • BD Tr. SNP 17
  Zateplenie strechy
  Zateplenie obvodového plášťa
  Sanácia loggií + nové zábradlia
  Ostatné
  Zateplenie sokla a hydroizolácia sokla - severná stena
 • BD Považská 14
  Odstránenie systémových porúch loggií
  Zateplenie priečelných stien
  Ostatné
  Úpravy bleskozvodu na fasáde
  Zateplenie sokla a okapový chodník
  Zateplenie strechy (strojovňa)
  Zateplenie štítových stien
 • BD Adlerova 8
  Oprava loggií a zateplenie južnej steny
  Oprava loggií a zateplenie východnej steny
  Zateplenie severnej steny
  Oprava loggií a zateplenie západej steny
  Zateplenie podhľadov
  Zateplenie strechy
  Výmena stupačiek splašk. Kanaliz. Rozvodov Túv, SV, cirkul. Ležat. Rozvodu 1.NP
  Rekonštrukcia osobného výťahu, vr. Rekonštr. Šachty a stav. Prác na výťah. Zariadení
 • BD Jánošíkova 7,8
  Odstránenie systémových porúch loggií BD na severozápadnej strane
  Zateplenie obvodovej steny BD na juhovýchodnej strane
  Zateplenie štítovej steny BD na juhozápadnej strane
  Zateplenie podhľadu
  Zateplenie strechy
  Vstupy Východná a západná strana
  Vymaľovanie stien a stropov v SP na 2. - 9. NP
  Vymaľovanie stien a stropov na 1.NP(prízemie) + snímače pohybu 2*krát
  Výmena nášľapnej vrstvy PVC schodisko a podesty na 2. – 9. NP
  Výmena nášľapnej vrstvy keram. dlažby na 1.NP(prízemie)

Rok 2012

 • BD Dénešova 1,3
  Zateplenie obvodového plášťa
  Ostatné práce
  Zateplenie a hydroizolácia strechy
  Montáž a dodávka 26,0 ks loggiových striešok
 • BD Levočská 5
  Odstránenie systém. porúch a zateplenie sever. a južnej štítov.steny
  Zateplenie východnej a západnej fasády
  Odsránenie systém. porúch loggií na východnej a západnej fasáde
  Zateplenie medzistreš. priestoru dvojplášť.strechy , nová hydroizol.na streche
  Zateplenie podhľadu 1.NP
 • BD Americká tr. 1
  Okapový chodník
  Sanácia loggií
  Úprava bleskozvodu - demont. , mont. + rev.správa
  Výmena okien v spoločných priestoroch
  Zateplenie bočných stien loggií
  Zateplenie fasády
  Zateplenie spoločných priestorov
  Zateplenie strechy
 • BD Ľudová 11,13
  Zateplenie štítových stien
  Odstránenie systémových porúch balkónov BD na východnej strane
  Zateplenie východnej obvodovej steny
  Zateplenie západnej obvodovej steny
  Zateplenie podhľadu
  Zateplenie strechy

Izolácie plochých striech

Rok 2016

 • Obnova bytového domu na ulici Gerlachovská č. 21,23 a 25 v Košiciach
  Zateplenie strechy
 • Odstránenie systém. porúch BD na ul. Budapeštianska č. 2,4 Košice
  Zateplenie strechy a nová hydroizolácia
 • Obnova bytového domu Lomonosovova č. 28, 30, Košice
  Zateplenie strechy
 • Zateplenie strešného plášťa BD Čordákova 19,21 Košice
  Zateplenie strechy Bleskozvod
 • Strešný svetlík - Bytový dom Považská 14
  Demontáž starého, výroba a dodávka nového strešného svetlíka z AL profilov

Rok 2015

 • Obnova obalových konštrukcií Dénešova 45,47, Košice
  Zateplenie strechy
 • Významná obnova bytového domu KS T 08 ul. Turgenevova č.16,18,20, v Košiciach
  Zateplenie strechy B2
 • Významná obnova bytového domu KS T 08 ul. Turgenevova č. 22, 24 v Košiciach
  Zateplenie strechy B1
 • Obnova obalových konštrukcií bytového domu ŠPORTOVÁ 9 - GELNICA
  Zateplenie strešného plášťa
 • Hydroizolácia strechy BD Talinská 9 Košice
  Hydroizolácia celej strechy vrátane strojovne výťahov bez zateplenia

Rok 2014

 • BD Lidické námestie č. 5
  Zateplenie strechy
 • BD Straková 1,2,3
  Zateplenie strechy
 • BD Jenisejská 20
  Zateplenie strechy
 • BD Zupkova 10
  Zateplenie strechy
 • BD Stálicova č. 3
  Hydroizolácia strechy a zateplenie medzistrešného priestoru
 • BD Hronská č. 9
  Zateplenie strechy

Rok 2013

 • BD Tr. SNP 17
  Zateplenie strechy
 • BD Považská 14
  Zateplenie strechy (strojovňa)
 • BD Adlerova 8
  Zateplenie strechy
 • BD Jánošíkova 7,8
  Zateplenie strechy

Rok 2012

 • BD Dénešova 1,3
  Zateplenie a hydroizolácia strechy
 • BD Levočská 5
  Zateplenie medzistreš. priestoru dvojplášť.strechy , nová hydroizol.na streche
 • BD Americká tr. 1
  Zateplenie strechy
 • BD Ľudová 11,13
  Zateplenie strechy